Diferențele și asemănările dintre omologarea și echivalarea studiilor universitare

În articolul anterior despre omologarea studiilor în Spania, treceam în revistă detaliile de care trebuie să ținem seama atunci cînd facem aceste demersuri: cum se prezintă dosarul, unde să găsim informațiile adecvate, de unde putem descărca formularele de care avem nevoie etc. În linii generale, dat fiind că principiile sunt aceleași, informația de bază este valabilă atît pentru omologarea sau convalidarea studiilor neuniversitare cît și în cazul studiilor superioare.

Din anul 2014, regulile s-au schimbat în mod substanțial în ceea ce privește omologarea studiilor universitare. Pînă atunci, aceste formalități purtau un singur nume – omologare – fără a face distincție între facultățile și specializările absolvite.

Practic, titlurile de educație superioară au fost împărțite în două segmente principale după un criteriu foarte clar:

  • Vorbim despre OMOLOGARE dacă este vorba despre o diplomă care se convalidează la un titlu oficial universitar spaniol de Grad sau de Master care conferă acces la o profesie reglementată în Spania.
  • Se numește ECHIVALARE dacă este vorba despre o diplomă care se convalidează la un titlu oficial universitar spaniol de Grad și de Master în anumite domenii și științe. De asemenea, dacă se face o convalidare la nivel academic (acreditarea faptului că solicitantul a absolvit studii universitare).

Mai simplu spus, atunci cînd vorbim de omologare ne referim la diplome care dau dreptul de a exercita o profesie de sine stătătoare: medic, farmacist, medic veterinar, inginer, arhitect, avocat etc. Lista completă se găsește în Anexa I din Decretul nr. 967/2014 (Real Decreto 967/2014).

Solicităm echivalarea studiilor atunci cînd am absolvit o facultate în urma căreia avem diferite obțiuni profesionale, iar nu o profesie concretă. Bunăoară, științe economice, management, filologie, geografie etc.

Convalidarea la nivel academic o putem face dacă nu ne interesează să practicăm profesia pe care am studiat-o în facultate. Este o omologare fără drepturi profesionale, care însă ne dă dreptul să ne prezentam la un master într-un alt domeniu complet diferit sau la examene și posturi pentru care a fi licențiat sau absolvent cu studii superioare este o condiție obligatorie.

 ECHIVALAREA STUDIILOR UNIVERSITARE

Ministerul ne avertizează (link în spaniolă) cu precizie că, în urma acestui demers, se obțin aceleași drepturi pe care le are orice absolvent de studii universitare din Spania, în domeniile respective. Echivalarea la nivel academic conferă de asemenea toate drepturile pe care le are un absolvent de studii superioare în Spania de același nivel. Echivalarea are valabilitate pe întreg teritoriul Spaniei.

După cum spuneam, formularele pentru cerere și pentru taxă se pot descărca de pe pagina de internet a Ministerului Educației. Dat fiind că ministerul își schimbă pagina atunci cînd face actualizări substanțiale, trebuie căutat ”homologación / equivalencia de estudios universitarios solicitud/tasa)”.

Este necesar să anexăm următoarele documente:

  • Documente de identitate (CI, pașaport, NIE);
  • Diploma a cărei echivalare se solicită sau adeverință care să dovedească eliberarea sa;
  • Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
  • Certificat de căsătorie, dacă în urma căsătoriei s-a schimbat numele de familie și acesta nu mai concide cu cel de pe actele de studii;
  • Traducerile oficiale ale documentelor care nu sunt în spaniolă.

Documentele se prezintă în copie legalizată (copia compulsada):

Dacă este necesar, documentele trebuie să fie legalizate în prealabil. În cazul documentelor de studii obținute în Uniunea Europeană (deci și România), NU se cere legalizarea actelor cu apostila de la Haga.

Prin „traduceri oficiale” se înțelege că este vorba de „traducciones juradas”. Mai mult, Ministerul Educației din Spania de obicei refuză traducerile efectuate în țara de origine, chiar dacă acestea au toate legalizările. La registratură, cînd depunem dosarul cu cererea de omologare/echivalare, funcționarul nu ne va refuza niciun act, le va primi pe toate. Mai tîrziu, dacă nu am prezentat traducerile făcute de un „traductor jurado” din Spania, ministerul de obicei trimite o scrisoare prin care ni se cere să prezentăm traducerile „juradas” ale actelor de studii. Nu doar că vom plăti traducerile încă o dată, dar vom pierde și mult timp în procesul și așa foarte lung.

OMOLOGAREA STUDIILOR UNIVERSITARE

Ca și în cazul procedurii de echivalare, ministerul lămurește în mod concis: „Omologarea unui titlu  străin la un titlu spaniol ce permite accesul la o exercitarea unei profesii reglementate înseamnă obținerea dreptului de a practica acea profesie în aceleași condiții ca și absolvenții din Spania în același profil.”

Există cîteva diferențe între echivalare și omologare în momentul în care se prezintă cererea, pentru omologare fiind necesare mai multe documente și condiții.

Mai întîi, pentru omologarea unei diplome care permite accesul la o profesie reglementată, este necesară acreditarea competenței lingvistice, așa cum se menționează în articolul 17 din Ordinul ECD/2654/2015, din 3 decembrie. Se cere minim nivelul B2, iar în articolul respectiv se menționează care sunt tipurile de certificate acceptate pentru această acreditare.

Ministerul ne poate solicita anexarea la dosar a programei de studii (programa analitică). Acest document este obligatoriu dacă solicităm omologarea unei diplome de medicină (care ulterior ne permite exercitarea profesiei de medic). Excepția fac titlurile obținute la universitățile din această listă. Nicio universitate din România nu se află în lista ministerului, însă figurează Republica Moldova cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Pentru omologarea diplomelor care permit exercitarea profesiei reglementate de inginer sau profesor, se cere să ai un titlu de Grad sau de Master în domeniu. Înainte de omologarea unui Master care permite accesul la o profesie reglementată, se cere un titlu oficial spaniol de Grad care să îndeplinească condițiile de admitere la acel Master sau echivalarea la nivel  academic de Grad în același domeniu.

Pentru profesia de medic, ministerul menționează: „Dacă se solicită omologarea unui titlu de medicină care a fost obținut cu cel puțin 6 ani înainte de prezentarea cererii, trebuie anexate documente care să dovedească exercițiul profesional ca medic autonom, neasociat și netutelat, sau formarea continuă de cel puțin 3 ani din ultimii 5.”

Ministerul a elaborat un ghid de cazuri practice pentru a răspunde eventualelor neclarități.

Uneori, ministerul poate condiționa obținerea omologării sau a echivalării și impune absolvirea unor cursuri de formare complementară sau examene de diferență. Asta se întîmplă atunci cînd programa de studii care a fost urmată de solicitant nu acoperă toate disciplinele prevăzute pentru aceeași profesie sau același domeniu din Spania. Bunăoară în cazul studiilor de drept. În astfel de situații, se acordă un termen între 4 și 6 ani pentru a finaliză cu succes procedura de omologare.

Fie că vorbim de echivalare fie de omologare, formalitățile se întind pe termen lung, poate fi vorba de 1 an sau mai mult. Însă trebuie să privim acest demers ca o investiție pe care o facem pentru profesia noastră și pentru viitor.

Notă: Link-urile către pagina web a ministerului se pot pierde atunci cînd ministerul actualizează pagina schimbîndu-i arhitectura.

Publicitate

Omologarea studiilor în Spania

Cîteva note și detalii

Ministerul Educației din Spania oferă toate informațiile necesare pe propriul site, într-o formă clară și foarte bine organizată:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos

În principiu, căutăm pe pagina web a ministerului: Servicios al ciudadano – Educación – Gestión de títulos: expedición, acreditación, homologación, equivalencia, reconocimiento y convalidación.

De aici se descarcă toate formularele necesare: formularul de cerere, adeverința de înscriere condiționată, formularul de taxă. Formularele fie se completează online și apoi se printează, fie se descarcă „în alb” și se completează de mînă. Sunt acceptate ambele variante.

Intotdeauna, la orice registratură, prezentăm cîte două exemplare de cerere: unul rămîne la dosar, celălalt primește număr de înregistrare și ni-l păstrăm. Bunăoară, putem completa cererea, o semnăm și apoi îi facem o fotocopie.

Formularul de taxă se printează din capul locului în trei exemplare: unul pentru solicitant, altul pentru administrație și al treilea rămîne la banca unde facem plata. Formularul de taxă este generat cu un cod unic și de aceea nu se poate copia: dacă e nevoie, trebuie descărcat altul.

Este foarte important să precizăm corect CE CEREM.

Este foarte important să precizăm corect CE CEREM. Dacă nu ne lămurim ce nivel ne corespunde, putem să ne adresăm direct serviciului ministerului, pus special la dispoziția cetățenilor. În Madrid: pentru studii universitare în strada Los Madrazo 15, iar pentru bacalaureat și nivele inferioare sau școli profesionale, în strada García de Paredes 65. Sau la Consejería de Educación din comunitatea autonomă în care locuim.

Fiecare dosar este analizat separat și independent de alte cereri. În principiu, omologarea presupune compararea programei de învățămînt din România pentru un anume profil cu programa din Spania pentru profilul echivalent. Atunci cînd se constată că cele două programe nu se suprapun întru totul, ministerul poate impune absolvirea unor cursuri și trecerea unor examene de diferență.

Dacă se dorește omologarea cu drepturi profesionale, este posibil să se impună cursuri și examene de diferență. Altfel, se poate solicita omologarea academică la nivel de licență, care nu conferă drepturi profesionale, dar permite prezentarea la alte examene sau locuri de muncă pentru care se cere acest nivel de studii.

Este obligatoriu să se prezinte diploma de absolvire împreună cu foaia matricolă, chiar și pentru omologarea studiilor de bacalaureat sau pentru convalidarea studiile întrerupte. Pentru studiile universitare, prezentarea Programei analitice este opțională, dar recomandabilă atunci cînd studiile au fost absolvite cu mult timp în urmă (în anii `90, de exemplu) și se dorește omologarea cu toate drepturile profesionale. Este foarte posibil ca, în acest din urmă caz, ministerul să ne solicite și acreditarea experienței profesionale. Programa analitică va fi însoțită de traducerea simplă în spaniolă.

Întotdeauna diploma și foaia matricolă vor fi însoțite de traducerile oficiale în spaniolă. Dacă nu vrem să facem traducerile prin Consulat, recomandabilă este o traducere jurada. De altfel, ministerul de multe ori refuză să admită traducerile făcute în România. Problema este că refuzul nu este imediat (la registratură nu se verifică actele din dosar decît pentru colaționarea cópiilor), ci, după niște luni de zile, primim o scrisoare prin care ni se cere prezentarea traducerilor adecvate.

Întotdeauna prezentăm la registratură originalele (diplomă, foaie matricolă, traduceri) împreună cu copiile xerox. Cópiile vor fi colaționate și legalizate pentru uz intern administrativ, după cum am detaliat aici.

Pentru documentele de studii din România, NU se cere ca acestea să fie legalizate cu Apostila de la Haga.

În ultimii ani, a apărut în România o „adeverință de acreditare a autenticității diplomei”. Nu este nevoie să o traducem și să o anexăm la dosar.  Poate nu e de prisos să spunem că o astfel de adeverință este redundantă, iar în alte țări decît România nici măcar nu se înțelege de ce ar fi nevoie de ea. Însăși existența acestei adeverințe lasă să se înțeleagă că unele diplome ar fi „mai adevărate” decît altele. Dacă o universitate eliberează o diplomă, se presupune că este autentică: de ce ar mai fi nevoie de o adeverință care să certifice autenticitatea unei diplome?!?

Una dintre reformele din România permite terminarea liceului fără examenul de bacalaureat. Ce e de făcut?

Una dintre reformele din România permite terminarea liceului fără examenul de bacalaureat. Absolventul primește doar o diplomă de absolvire a liceului. Ideea este că, fără să fi trecut examenul de bacalaureat, este imposibilă omologarea studiilor la nivel de bacalaureat, chiar dacă solicitantul a urmat cei patru ani de liceu. Omologarea se va face la nivelul imediat inferior (10 clase, corespondent cu ESO, în Spania).

Omologarea la nivel de 10 clase permite continuarea studiilor pentru obținerea bacalaureatului. În acest caz, după finalizarea procedurii de omologare, putem să cerem informații la Consejería de Educación din Comunitatea în care locuim. Pentru Comunitatea Madrid, mergem la biroul din Gran Vía 20 sau pe net la www.madrid.org. Aici cerem informații despre centrele de învățămînt unde putem urma aceste cursuri. Altă variantă este continuarea cu studii de formare profesională, pe diferite specializări, iar informațiile le obținem în același loc. Persoanele care au abandonat școala prematur, pot solicita echivalarea anilor de școală pe care i-au făcut (se prezintă diploma sau certificatul de absolvire și neapărat foaia matricolă), iar apoi își pot continua studiile, pînă la nivelul la care doresc.

Mai complicată este omologarea studiilor de la școala profesională din România. În general, se face omologarea la nivel de ESO, cu posibilitatea continuării studiilor. Recunoașterea profesională prin omologare implică acreditarea experienței profesionale continue în meseria menționată pe diploma de absolvire. Similar se întîmplă cu școala postliceală.

Continuă să citești cum stau lucrurile cu recunoașterea profesională.

%d blogeri au apreciat: